ABC Pentru Copii Politica de Confidentialitate

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ABC Pentru Copii, în calitate de operator de date.
Aceasta pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, în contextul utilizării aplicației ABC Pentru Copii.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al aplicației, ABC Pentru Copii va prelucra datele dumneavoastră referitoare la modul în care utilizați aplicația, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul ABC Pentru Copii. Toate acestea sunt colectate și partajate prin intermediul terților cum sunt Google Analytics, Crashlytics si AdMob.
Tipurile de date colectate în acest sens sunt:
– tipul de device folosit
– sistemul de operare
– advertising ID al device-ului pentru targetarea demografica, a intereselor utilizatorului și alte date necesare unei livrări targetate de reclame.

NU se colectează date care pot duce la identificarea directă a utilizatorului precum:

 • numele și prenumele
 • adresa de email

III. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, ABC Pentru Copii va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru funcționarea optimă a aplicației.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ABC Pentru Copii poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ABC Pentru Copii în desfășurarea activității prin intermediul aplicației (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

V. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ABC Pentru Copii, conform celor descrise în această pagină;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ABC Pentru Copii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ABC Pentru Copii a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
   datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ABC Pentru Copii să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ABC Pentru Copii către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
   • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ABC Pentru Copii sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ABC Pentru Copii poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
   • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
   • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
   • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: admin@funcode.ro
sponsored
Exit mobile version